Faawundeeshinii Arjummaa Giddugaleessa Hin Qabne PIRL

https://www.skypirl.tech/

Fandiin tola ooltummaa Pirl Decentralized Charity Fund ergaa gadi fagoo fi jaalalaa sana dabarsuu keessatti gumaacha gochuuf, onnee walqunnamsiisuuf, hawaasni jireenya rakkisaa fi carraa hin qabneef jaalala akka qooddatuuf harka walqabatanii fi namni hundi carraa dabalataa akka argatu waamicha gochuun kan ijaarame yoo ta’u, jireenya ifaa ta’eef walitti dhiyaachuu danda’a egeree yatiima, barattoota qo’annoo qaban kanneen ammallee karaa beekumsaaf geessu jal’aa qaban, maanguddoota gargaarsa hin qabnee fi dhukkubsattoota hiyyeeyyii rakkatan. lubbuu isaa deebifachuuf yaalamuu danda'uu isaa dura aangoo...

Ergamni SkyPirl mararfannaa agarsiisuu fi qooda fudhachuu qofa osoo hin taane, hojiin tola ooltummaa Faawundeeshinichaa bu’aa qabatamaa fi itti fufiinsa qabu kan hiree nama tokkoo jijjiiruu danda’u akka fidu gochuudha, jireenya fooyya’aa har’aaf. Kaleessaa fi bor har'a caala. Wantoota hiika qaban garaadhaa hojjechuun jireenyi kee fi namoota naannoo kee jiran caalaatti hiika akka qabaatu taasisa. Jireenyi imala gaarummaa dheeressuu fi harka jaalalaa dheeressuuf onnee baayyee waan barbaaduuf fandii tola ooltummaa giddugaleessa hin taane waliin haa deemnu...

Maallaqni tola ooltummaa giddu galeessa hin taane kan hojii tola ooltummaa qofaaf oolu kan akka harka qalleeyyii deeggaru, manneen barnootaa, hospitaala ijaaruu, saayintistoonni pirojektii haaraa hawaasa fayyadan kalaqan deeggaruu fi kkf..

Wallet address: 5CwShbvMrFJ6X9jcKUcAm4kPEzczbhf3SfDVurQG8Ydp5ips

Total amount: A000000 Pirl coin

List of fund-payers:

👏LưuPhưởng (Việt Nam): 400000 Pirl coin

Txid: https://subscan.skypirl.org/skyrhc/event/1382502-1

Akkamitti hojjeta?

Maallaqni hojii tola ooltummaaf fayyadamuun saantima Pirl miliyoona tokkoo keessaa tokkollee gurguruuf hin hayyamamu. Kunis gatii saantima Pirl irrattis dhiibbaa kan uumu yoo ta'u, fandichi waggoota dhibbaan lakkaa'amaniif waan ooluuf dafee ni dhuma. Kanaafuu Pirl miliyoona tokko validators irratti staked ta'a akkasumas badhaasa stake guyyaa guyyaa ni argata, bu'aan kun akka gurguramuu fi gabatee ergaa irratti akkasumas baasii dhaabbata tola ooltummaa kamiyyuu ni hayyamama . Yookaan galii kaadhimamaa kanarraa argamu dhaabbilee tola ooltummaa addunyaa maraaf ni erga

Maallaqa tola ooltummaaf oolu walitti qabuuf yaada uumuu

Tarkaanfii 1ffaa: Link armaan gadii kana cuqaasaa:

https://skypirl.net/#/treasury

Yaada milkaa’aa erga uumtee booda, manni maree SkyPirl akka walii galuu fi raggaasisu ni eegdu. Maallaqa kaznaa irraa argachuuf miseensota mana maree 13 keessaa 8 "Eeyyee" jedhanii sagalee akka kennan argachuu qabda .

Yoo piropozaala milkaa'aa uumuu. Maallaqni teessoo boorsaa dhaabbata tola ooltummaa giddugaleessa hin taane irraa argamu gara kaznaa ni ergama. Maallaqni kun kan fudhatamu boorsaa dhaabbata tola ooltummaa irraa malee kaznaa irraa miti. Fakkeenyaaf, yoo saantima Pirl 1000 yaada dhiheessite, boorsaan dhaabbata tola ooltummaa giddugaleessa hin taane saantima Pirl 1000 gara kaznaa ni erga.

Hubachiisa: Boorsaan nama yaada dhiheesse maallaqa yaadame keessaa %5 ni cufama. Yoo piropozaalichi milkaa'e %5 siif deebi'a. Yoo yaadni sun hin milkoofne %5 dhabda, maallaqni kun ni gubata deebiftee argachuu hin dandeessu. Kunis namoonni kaznaa sana akka spam hin goone taasisa. Fakkeenyaaf ati 1000 Pirl coin propose, sana booda 50 Pirl cufamta.

SmallMarine

Room-House.com SkyPirl Pirl Rumhaus

Last updated