Motheo wa Botho wo o Arotšwego wa PIRL

https://www.skypirl.tech/

Sekhwama sa Botho sa Pirl Decentralized Charity se hlomilwe go tsenya letsogo go fetišetša molaetša woo o tseneletšego le wa lerato, go kgokaganya dipelo, go ipiletša go setšhaba go kopanya diatla go abelana lerato le maphelo a thata le a madimabe le gore yo mongwe le yo mongwe a be le dibaka tše ntši tša go batamelana kgauswi bakeng sa go phadima bokamoso bja ditšhiwana, barutwana bao ba ithutago bao ba sa dutšego ba e-na le tsela e nago le maphoto ya tsebo, batšofadi bao ba se nago thušo le balwetši bao ba diilago bao ba hlokago. maatla pele ga kgonagalo ya kalafo ya go hwetša bophelo bja gagwe gape...

Thomo ya SkyPirl ga se fela go bontšha kwelobohloko le go abelana, eupša gape le go dira gore mediro ya botho ya Motheo e tliše ditlamorago tše di šomago le tša go ya go ile tšeo di ka fetošago pheletšo ya motho, bakeng sa bophelo bjo bokaone lehono. Maabane le gosasa di phala lehono. Go dira dilo tše di nago le morero go tšwa pelong go tla dira gore bophelo bja gago le bao ba go dikologilego e be le morero kudu. A re sepeleng le letlole la botho leo le arotšwego ka gobane bophelo bo hloka dipelo kudu tša go lelefatša leeto la botho le go katološa matsogo a lerato...

Ditšhelete tša botho tše di arotšwego tšeo di šomišwago fela go merero ya botho go swana le go thekga bahloki, go aga dikolo, dipetlele, go thekga boramahlale go hlama diprotšeke tše mpsha tšeo di holago setšhaba, bj.bj..

Wallet address: 5CwShbvMrFJ6X9jcKUcAm4kPEzczbhf3SfDVurQG8Ydp5ips

Total amount: A000000 Pirl coin

List of fund-payers:

👏LưuPhưởng (Việt Nam): 400000 Pirl coin

Txid: https://subscan.skypirl.org/skyrhc/event/1382502-1

Kamoo e šomago ka gona?

Tšhomišo ya ditšhelete bakeng sa merero ya botho e ka se dumelelwa go rekiša efe goba efe ya ditšhelete tša tšhipi tša A milione tša Pirl. Se se tla ama gape boleng bja tšhelete ya tšhipi ya Pirl, gomme letlole le tla fela ka pela, ka ge letlole le tla šomišwa mengwaga ye makgolo ye e tlago. Ka gona A milione Pirl e tla bewa kotsing go validators gomme e tla hwetša moputso wa seabe wa letšatši le letšatši, poelo ye e tla dumelelwa go rekišwa le go begwa ka boto ya melaetša gammogo le tšhomišo ya tšhelete ya mokgatlo ofe goba ofe wa botho . Goba e tla romela dipoelo go tšwa go kgetho go mekgatlo ya go thuša bahloki lefaseng ka bophara

Hlama tšhišinyo ya go kgoboketša tšhelete ya botho

Kgato ya 1: Tobetsa kgokagano ye e lego ka mo tlase:

https://skypirl.net/#/treasury

Ka morago ga go hlola tšhišinyo ye e atlegilego, o tla emela gore khansele ya SkyPirl e dumele le go dumelela. O swanetše go hwetša maloko a 8 go tšwa go a 13 a khansele gore a boute "Ee" go hwetša tšhelete go tšwa matlotlong.

Ge e ba bopa tšhišinyo ye e atlegilego. Ditšhelete go tšwa go aterese ya sepache ya mokgatlo wa botho wo o arotšwego di tla romelwa matlotlong. Tšhelete ye e tšewa sepache sa mokgatlo wa botho, e sego ka matlotlong. Ka mohlala, ge o šišinya ditšhelete tša tšhipi tša Pirl tše 1000, sepache sa mokgatlo wa botho wo o arotšwego se tla romela ditšhelete tša tšhipi tša Pirl tše 1000 go matlotlo.

Ela hloko: Sepache sa mošišinyi se tla notlelwa 5% ya tšhelete yeo e šišintšwego. Ge tšhišinyo e atlegile o tla bušetšwa morago 5%. Ge tšhišinyo e palelwa o tla lahlegelwa ke 5%, tšhelete ye e tla fišwa gomme o ka se kgone go e hwetša gape. Se se tla dira gore batho ba se ke ba romela matlotlo ka spam. Mohlala o šišinya 1000 Pirl tšhelete ya tšhipi, ke moka o tla notlelwa 50 Pirl.

SmallMarine

Room-House.com SkyPirl Pirl Rumhaus

Last updated