Hướng dẫn cách rút chuyển Pi về Ví Mainnet

Video này chỉ dành cho các bạn đã KYC thành công và đã có đủ 6 tích xanh đầu tiên trong danh mục Mainnet. Những bạn chưa kyc thì chưa thể rút pi về ví mainnet được nhé.

Lưu ý: Bắt buộc bạn phải có đủ 6 tích xanh trong Danh mục Mainnet thì bạn mới có thể rút chuyển Pi về Ví mainnet của bạn được

Cách truy cập vào danh mục mainnet: Vào app Pi vào 3 gạch vào Mainnet vào Danh mục mainnet

Lưu ý : Cụm mật khẩu Ví của bạn dán vào mục 3 và mục 7 trong Danh mục Mainnet phải giống nhau

Xem thêm: Sứ Mệnh của Pirl

Xem thêm: Sứ Mệnh của Pirl

Room-House.com SkyPirl Pirl Pirlchat Pirltube Rumhaus

Last updated